Wycena Maszyn i Urządzeń

Wyceny maszyn i urządzeń wykonujemy na podstawie oględzin wycenianego mienia oraz metodologii i zasad wyceny wynikających m.in. ze specjalistycznych szkoleń i uzyskanych certyfikatów kompetencji organizowanych

Oferujemy wyceny m.in.:

O

maszyn i urządzeń budowlanych, rolniczych, transportowych

O

maszyn i urządzeń różnych typów i branż

O

sprzętów specjalistycznych (np. medycznych, poligraficznych, itd.)

O

wyposażenia przedsiębiorstw

O

skomplikowanych układów technicznych (np. linie technologiczne)

Wyceny maszyn i urządzeń wykonujemy na potrzeby:

banków, leasingów

towarzystw ubezpieczeniowych

urzędów skarbowych, celnych, pracy, pozostałych

syndyków mas upadłościowych

komorników

kancelarii prawnych

firm

klientów indywidualnych

Dodatkowo wykonujemy usługi mające na celu weryfikację uprzednio wykonanych wycen wartości maszyn i urządzeń co do których podmiot zainteresowany ma wątpliwości co do rzetelności i prawidłowości jej wykonania.

 

Wycena środków technicznych służy w zależności od jej celu i przeznaczenia do oszacowania wartości rynkowej określonego rodzaju, do oszacowania utraty jej wartości czy też kosztu.

Rodzaje wycen wartości:

wycena wartości rynkowej
wycena wartości rynkowej po zainstalowaniu środka technicznego,
wycena wartości rynkowej przy kontynuacji działania środka technicznego,
wycena wartości rynkowej przy przeniesieniu środka technicznego,
wycena wartości likwidacyjnej środka technicznego (sprzedaż na zlecenie),
wycena wartości likwidacyjnej środków technicznych przy sprzedaży całego megaukładu technicznego,
wycena wartości likwidacyjnej przy sprzedaży wymuszonej,
wycena wartości pozostałości,
wycena wartości złomu,
wycena kosztu odtworzenia środka technicznego,
wycena kosztu zastąpienia środka technicznego,
wycena kosztu naprawy środka technicznego,
wycena utraty wartości środka technicznego.

Cele wycen wartości:

określenie udziałów środków trwałych (dot. środków technicznych) w majątku przedsiębiorstwa,
oszacowanie wartości środków technicznych dla potrzeb dokonywania przekształceń własnościowych, upadłości, fuzji, likwidacji przedsiębiorstwa,
ustalenie wartości początkowej i wysokości odpisów amortyzacyjnych środków trwałych,
określenie wartości przedmiotu stanowiącego zabezpieczenia kredytu, pożyczki lub zastawu,
określenie wartości likwidacyjnej jako podstawy ustaleń ceny wywoławczej na przetargu, aukcji, licytacji,
ustalenie kwoty bazowej w negocjacjach cenowych celem zawarcia umowy o przeniesienie prawa własności, umowy najmu, użyczenia, itd.,
oszacowanie wartości rynkowej jako podstawy wyznaczenia wysokości podatku, cła, akcyzy, opłaty skarbowej,
ustalenie wysokości szkody dla potrzeb postępowania ubezpieczeniowego,