BEZGOTÓWKOWY WYNAJEM SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO Z OC SPRAWCY

Firma nasza zajmuje się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych za szkody poniesione w wypadkach samochodowych. Osoba poszkodowana w takim wypadku - kierowca, która zarazem nie jest jego wyłącznym sprawcą ma prawo do odszkodowania.

Jeżeli ponieśli Państwo szkodę wskutek wypadku komunikacyjnego, to warto się z nami skontaktować. Bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Jeśli zdecydują się Państwo by skorzystać z naszych usług, to:

Wywalczymy dla państwa najwyższe odszkodowanie

Bez kosztów wstępnych

Zapewnimy bezpłatne zastępstwo procesowe przed sądem

JAKIE ROSZCZENIA PRZYSŁUGUJĄ POSZKODOWANEMU W WYPADKU SAMOCHODOWYM?

odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów np. na naprawę pojazdu, holowanie, pojazd zastępczy (art. 361 k.c.), zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, będącego formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego

zwrotu kosztów związanych z wypadkiem (leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki, dojazdów, adaptacji miejsca zamieszkania, przygotowania do wykonywania nowego zawodu)

renty uzupełniającej, której celem jest wyrównanie różnicy w dochodach uzyskiwanych przez poszkodowanego po wypadku, w porównaniu do stanu z przed wypadku

kapitalizacji renty - jednorazowego odszkodowania, gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a świadczenie to umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej; w tym przypadku poszkodowany traci jednak prawo do renty uzupełniającej

renty na zwiększone potrzeby, zapewniającej poszkodowanemu środki potrzebne do poprawy stanu jego zdrowia po wypadku

zwrotu utraconych zarobków, w przypadkach krótszych okresów niesprawności po wypadku, skutkujących niemożnością wykonywania pracy

odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów naprawy lub odkupienia uszkodzonej lub utraconej rzeczy

holowania uszkodzonego pojazdu, czy też kosztów pojazdu zastępczego